Reisvoorwaarden

RifiTours                            Reisvoorwaarden                            

Voor het reisaanbod van RifiTours zijn de volgende
Algemene Voorwaarden van toepassing:

1. Boeking
Het boeken van een reis is mogelijk per e-mail of telefonisch. De boeking is pas definitief nadat RifiTours deze schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.
Voor de boeking hebben wij uw volledige naam nodig zoals die vermeld staat in uw paspoort. Ook uw geboortedatum, postadres, email-adres en telefoonnummer is nodig. Op het boekingsformulier kun u uw eigen gegevens en die van de eventuele medereiziger(s) invullen. Gelijk met de schriftelijke bevestiging van ons vragen wij u ons een kopie van uw paspoort te sturen zodat wij de correcte gegevens hebben. Het is van belang dat u deze goed controleert en contact opneemt met ons als de namen niet kloppen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf dat de namen correct op het vliegticket staan. Aan een boeking zitten reserveringskosten vast van € 25,-

2. Betaling
Na bevestiging van de boeking, dient binnen 10 dagen een aanbetaling te worden voldaan van 35% of minmaal € 300,- per persoon.
Het restant van de betaling van de totale reissom dient zes weken voor de vertrekdatum op rekening van RifiTours te zijn bijgeschreven. Indien u binnen acht weken vóór vertrek boekt dient het totaalbedrag per omgaande te worden overgemaakt.
Op het moment dat het aanbetalingsbedrag op de rekening staat beschouwt RifiTours dit als definitieve boeking. Verder gaan wij ervan uit dat de reisvoorwaarden, die u bij RifiTours kunt opvragen, gelezen en geaccepteerd zijn.
Degene die de reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale reissom voor zichzelf en alle andere deelnemers die met dezelfde boeking meegaan. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.

Extra kosten of ongemakken die voortvloeien uit het te laat betalen van de reissom zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger. Aanvullende wijzigingen of wensen na de boeking die het oorspronkelijke reisplan veranderen en die extra kosten met zich meebrengen, bijv. met betrekking tot hotelreserveringen of vlucht, zijn voor rekening van de boeker. 

De betaling dient te worden voldaan op bankrekening NL45 ABNA 0483543004  t.n.v. Rifitours. Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door RifiTours worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de reisvoorwaarden onder punt 6 “annulering” van toepassing.

3. Reissom
De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen.

Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals andere vluchten), kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. De bijkomende boekings-en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator.

De prijzen zijn gebaseerd op de Tarieven, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de geldkoersen, wanneer er een BTW toeslag op reizen van kracht wordt, bij extra toeslagen op vluchten). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 % kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

4. Reisduur, programma, programmawijzigingen
Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding van Rifitours eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Als gevolg van overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisatie cq. reisbegeleiding zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld.

Bij reizen zonder reisbegeleiding van RifiTours zal een wijziging zelfstandig of in overleg met de lokale contactpersoon gemaakt moeten worden. 
Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals natuurrampen, zwaarwegende politieke onrust, zal de reisorganisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

5. Wijziging en annulering van de reis
Wanneer het aantal aanmeldingen voor een bepaalde groepsreis minder is dan het minimumaantal dat vermeld staat bij de reis, behoudt RifiTours zich het recht voor, tot 4 weken vóór vertrek, de reis wegens onvoldoende deelname bij groepsreis te annuleren, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Wel zal de organisator al het mogelijke doen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Mocht dit niet lukken en indien de reiziger geen gebruik wenst te maken van het alternatieve aanbod, dan wordt de betaalde reissom terugbetaald exclusief de gemaakte administratiekosten zoals boeking of wijziging.

RifiTours heeft het recht een reis te annuleren in de volgende gevallen:
• Als het minimum aantal deelnemers aan een reis niet is bereikt. Uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum wordt de reiziger hierover geïnformeerd.
• Mocht zich een onvoorziene zeer gewichtige situatie voordoen dan kan RifiTours de reis annuleren. Wij zullen ook dan zoeken naar een gepast alternatief. Als eventuele alternatieven niet aanspreken, wordt direct de volledige reissom teruggestort exclusief de gemaakte reserveringskosten.
• Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen waardoor RifiTours genoodzaakt is de route aan te passen. Indien wij deze informatie hebben vóór de vertrekdatum zullen we de reizigers terstond hierover informeren. Indien zich een routewijziging tijdens te reis voordoet zullen we ter plaatse proberen een adequate oplossing te vinden. 

6. Annulering door de reiziger
Annulering van de reis door de reiziger kan telefonisch mits ook per e-mail (schriftelijk) bevestigd. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van het e-mailbericht.
De reiziger is dan het volgende verschuldigd, vanaf het moment van boeken:
tot 56 dagen vóór vertrek:20% van de overige reissom met een minimum van € 200,-van 56-28 dagen voor vertrek:50% van de overige reissom
van 28-14 dagen voor vertrek:75% van de overige reissom
vanaf 14 dagen voor vertrek: de gehele overige reissom
Uitzonderingen: bij het boeken van vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de factuur. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van het vliegticket en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom.
Wanneer de reisorganisatie aan de agent in het buitenland reeds kosten heeft betaald, geldt ook daarvoor 100% kosten. Voor het restant van de overige reissom gelden dan de bovenstaande regels.

7. Verplichtingen van de reisorganisatie
De reisorganisatie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

Niet op al onze bestemmingen zijn zaken even goed georganiseerd. De dingen lopen er soms anders dan in Nederland. Ondanks het feit dat wij vooraf alles goed proberen te regelen, kunnen er zich zaken voordoen waar wij geen grip op hebben, bijv. een museum is plotseling dicht of heeft de openingstijden gewijzigd, de elektriciteit valt uit, het warme water is op, een hotel is overboekt, of een weg blijkt onbegaanbaar. Dit vraagt een zekere mate van flexibiliteit en incasseringsvermogen van onze reizigers. 
RifiTours werkt met lokale agenten, lokale gidsen en/of reisbegeleiders. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de reis. Samen spannen wij ons tot het uiterste in om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten er tijdens de reis problemen zijn of zaken niet naar wens verlopen, kunt u dit dan ter plekke laten weten aan de gids, reisbegeleider of reisagent. Zij zijn ter plaatse, hebben de lokale contacten en kunnen dus sneller en makkelijker problemen oplossen. Mocht er iets niet naar verwachting verlopen dan horen wij het liever al tijdens de reis. Op deze manier kunnen wij het probleem wellicht meteen verhelpen. Mocht u er niet uitkomen met de lokale gids, de reisbegeleider of de reisagent neem dan contact op met ons kantoor.

De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:
– Tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger;
– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;
– Overmachtsituaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden;
– Diefstal, verlies, schade van eigendommen;
– Ziekte van de reiziger;
– Schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden;
– Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden; 
– Het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land;
– Kennelijke fouten in het reisprogramma;
– Fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

8. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, medicijngebruik handicap, leeftijd) bij de boeking kenbaar te maken.

RifiTours verwacht van een reiziger dat hij of zij fysiek en mentaal in staat is de reis te maken. Als dit niet het geval is en de reis daardoor moet worden afgebroken of aangepast, zijn eventuele kosten hiervan voor de reiziger. Natuurlijk doen wij in dit geval ons uiterste best om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten met een SOS-centrale. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger. Daarvoor is het opgeven van de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer nodig.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Van een deelnemer aan een groepsreis wordt verwacht dat deze een positieve bijdrage levert aan de reis en het functioneren van de groep.
Van de reiziger wordt verwacht dat deze de nodige informatie (dagprogramma, praktische informatie m.b.t. accommodatie, vervoer, klimaat, eventuele wandelingen, kledingvoorschriften, visa, etc.) voorafgaand aan de reis opvraagt van RifiTours en goed doorneemt. Ook verwachten wij dat de reiziger rekening houdt met de zeden en gewoonten van het gastland en de lokale bevolking en eventuele (kleding)voorschriften respecteert.

9. Reisdocumenten, vaccinaties
De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort, eventuele visa en vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis. 
Informatie aangaande de verplichtingen van vaccinatie dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecheckt.

Tenzij anders vermeld, wordt het vliegticket (e-ticket) uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar de reiziger toegezonden, indien de reiziger geen bericht en geen ticket heeft ontvangen, dient deze dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek telefonisch te melden.
Voor het reizen naar Marokko met een Nederlands paspoort is geen visum nodig.

10. Klachten
RifiTours doet er, samen met de lokale partners alles aan om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleider en/of de lokale contactpersoon ter plaatse besproken te worden en mogelijk per e-mail met RifiTours. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht binnen 3 weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij de reisorganisatie. Hier wordt door de reisorganisatie binnen 14 dagen schriftelijk op gereageerd.

Wij zullen onze uiterste best doen bij onenigheid alsnog tot een goede oplossing te komen. Mocht de reiziger van mening zijn dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan hij/zij na afloop van de reis het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, of desgewenst zich wenden tot de bevoegde rechter.